Chuyển đổi xưởng may áo mưa sang sản xuất khẩu trang miễn phí

Chuyển đổi xưởng may áo mưa sang sản xuất khẩu trang miễn phí cho người dân. Vì lý do là giá khẩu trang đã tăng rất nhiều lần so với giá gốc, gia đình chị Thắm đã không mua được khẩu trang để sử dụng trong mùa dịch nên chị Thắm đã quyết định tự sản xuất khẩu trang để gia đình chị và cộng đồng cùng sử dụng.

Nguồn: http://www.htv.com.vn/chuyen-doi-xuong-may-ao-mua-sang-san-xuat-khau-trang-mien-phi-cho-nguoi-dan?fbclid=IwAR1Pq-yXfIlgYEjNETYZsp-sFmedOI1vYKrLz8vW1VBvjdON_44T87xgJIE

Tin liên quan